Notulen ledenvergadering zwemvereniging “De doordrijver” (DOVO) 22 januari 2019 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 te Nijverdal
Aanwezig: Ine v.d. Veer, Piet Veenstra, Siny Jansen, Frits Juurlink, Henk Bosch, Addie van Sparrentak, zwemdocente Ria Maneschijn, en 31 leden.
Afwezig met kennisgeving: 6 leden die zich hebben afgemeld.
1. Opening/mededelingen: Voorzitter Ine heet alle aanwezigen welkom, daarna volgen enkele mededelingen.

Ine deelt mee dat we in december afscheid genomen hebben van zwemdocente Martine Veenstra, i.v.m. een nieuwe baan als zweminstructeur bij de Scheg in Deventer. Haar lessen op de donderdagmiddag worden over genomen door Judith. Ellen gaat haar opvolgen in het bestuur.

Ine betreurt het dat Désirée niet meer kan vervangen, i.v.m. haar werk.

Helaas kregen we van 4 leden in 2018 een overlijdensbericht t.w. Carla de Waard, Wim Boot, Willie Paalman en Dick Bannink. Het bestuur heeft haar medeleven betoond.

Daarna noemde Ine de invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit had tot gevolg dat we tegelijk met het uitdelen van de kerststollen aan ieder lid een handtekening gevraagd hebben.

De campagne: “Op weg naar een rookvrije generatie” hebben we gesteund. De bestuurscommissie voor de lichamelijke opvoeding en sport van de gemeente Hellendoorn heeft ons dit gevraagd. Zie daarvoor de ingang van het zwembad.

Daarna stelt Ine (voorzitter) de bestuursleden met hun functie nog eens voor:
Piet Veenstra, penningmeester;
Addie van Sparrentak, secretaris;
Siny Jansen, sociale contacten bij lief en leed;
Henk Bosch, ledenadministratie en website beheer;
Frits Juurlink, alg. bestuurslid.

2. Notulen ledenvergadering 23 januari 2018:
Er zijn geen op- of aanmerkingen en worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2018:
Er zijn geen vragen. Ine wijst nog even op de correctie onder de noemer ‘zwemdocenten’, i.p.v. Ellen neemt Judith de lessen over van Martine op de donderdagmiddag. Het jaarverslag is ook te vinden op onze website.

4. Verslag kascommissie:
Rita Kerkdijk en Anton Wissink hebben op 10 januari de kas gecontroleerd. Rita doet het woord en deelt mee dat alles goed bevonden is en er uiterst verzorgd uitzag. En verleent hiermee de penningmeester décharge. Rita is aftredend en Antje Bleumink volgt haar op. Als nieuwe reserve stelt Ria Tijhuis zich beschikbaar.
5. Verslag penningmeester:
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag, enkele punten:
– In 2018 zijn de bankkosten iets hoger, dit heeft te maken met de digitalisering.
– Verder zijn er in 2018 niet zoveel verschillen wat betreft uitgaven in 2017.
– Zichtbaar is dat de inkomsten d.m.v. de contributies van de leden iets meer zijn in 2018. Op 1 januari 2019 telt de vereniging 179 leden.
– Uiteindelijk hebben we een positief saldo van € 1136,25.
5a. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn: Ine en Henk.
Beiden geven aan door te willen gaan voor nog een periode van 3 jaar.
6. Zwemdocenten aan het woord:
Namens de docenten is Ria aanwezig.
Zij brengt de volgende punten naar voren:
1. Sommige docenten en ook leden storen zich aan leden die tijdens de lessen voortdurend met elkaar aan het kletsen zijn. Daarom een vriendelijk verzoek hier rekening mee te houden.
2. De woensdagles is dikwijls erg druk, daarom de vraag of er uitbreiding mogelijk is met eenzelfde les. In eerste instantie lijkt dit om financiële en organisatorische redenen met het huidige aantal leden niet mogelijk.
3. Docenten willen graag de mogelijkheid hebben om cursussen te volgen.
4. Docenten willen zo mogelijk een vergoeding voor eigen badkleding.
Alle punten zullen in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden.
Daarna is er PAUZE en gelegenheid voor een 2e kopje koffie en gezellig even bij te praten.
7. Vaststellen datum jaarlijkse fietstocht:
Er volgen enkele wijzigingen t.a.v. de organisatie.
Erna Westenberg en Ina Korbeld hebben aangegeven de fietstocht uit te zetten even als vorig jaar.
Harry in ’t Veld en Geert Slatius willen niet meer mee doen met de organisatie en worden hartelijk bedankt voor hun inzet gedurende meerdere jaren.
Ria Tijhuis en Ans van Aalst zijn bereid de organisatie in 2019 op zich te nemen. Tevens zal echtpaar van Munster ondersteuning bieden tijdens de fietstocht.
De datum wordt vastgesteld op 14 juni met als reserve 21 juni.
Een aanwezig lid doet de suggestie om al tijdens de fietstocht evt. te vragen wie de organisatie een volgende keer op zich wil nemen.
8. Rondvraag:
-Bedankt wordt voor de heerlijke kerststol.

Een opmerking over één van de lessen neemt het bestuur mee en indien nodig zal contact opgenomen worden met de docent

Ine sluit daarna de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid. De volgende ledenvergadering is op 21 januari 2020 om 10.00 uur.

Verslag: Addie van Sparrentak (secr.)