JAARVERSLAG  2021 zwemvereniging  “De doordrijver”

Ook 2021 hield ons nog steeds in de greep van het Covid-19 virus.

Wederom begon het jaar met een lockdown. De regering kondigde af dat de geldende maatregels vanaf 15 december 2020 tenminste t/m 9 februari van kracht zouden blijven.De zwemactiviteiten konden niet meer plaatsvinden. Bovendien werd vanaf 23 januari een avondklok ingevoerd. Vanaf 2 februari werd de lockdown verlengd t/m 30 maart  n.a.v. nieuwe coronavarianten. En zo verliepen de maanden daarna. In juni ging het zwembad weer open, echter veel leden waren al op vakantie en het bestuur besloot pas weer te starten in september na de vakantieperiode. Wat een tegenvaller toen in de herfst de besmettingen met de omikron variant oplaaiden en er volgden weer nieuwe maatregelingen van de overheid. De avondlessen vervielen vanaf 28 november. We waren intussen al wel gewend aan de QR-controle bij de ingang van het zwembad en vanaf de ingang tot de kleedhokjes moest het mondkapje voor.Toen 1 week voor de kerstvakantie de zwembaden weer gesloten moesten worden was dat wederom een teleurstelling.

Dit was een korte impressie van een veel bewogen coronazwemseizoen 2021.

Het bestuur heeft op de volgende data vergaderd: 20 september en 19 november bij bestuursleden thuis met inachtneming van de geldende regels. Tijdens de lockdown situatie is er regelmatig onderling contact en overleg geweest.

Vanwege de lockdown situatie was de ledenvergadering niet mogelijk in 2021.

Ook de kascontrole kon niet uitgevoerd worden.

Aftredend en herkiesbaar in 2021 waren: Piet als penningmeester en als algemeen bestuurslid Frits.

Financiën:  Mede als gevolg van de corona maatregelingen hebben  in de loop van het jaar nogal wat leden hun lidmaatschap opgezegd. Als tegemoetkoming naar de leden heeft de penningmeester  minder contributie geïnd, toen ook bleek dat over enkele maanden geen huur betaald moest worden. Het salaris van de docenten is hetzelfde gebleven. Dit alles heeft er toe geleid dat het jaar 2021 met een negatief saldo is afgesloten.

Zwemdocenten:  Vanaf september tot 1 december heeft Danine Scholten als stagaire  samen met Ellen op de maandagochtend lesgegeven. Op maandagmorgen 6 december heeft Daniëlle van Ewijk als onze nieuwe zwemdocente haar opgevolgd.

In december hebben de leden tijdens de lessen op maandagmorgen afscheid genomen van Ria Maneschijn i.v.m. het bereiken van de pensioen leeftijd. Ria heeft 15 jaar lesgegeven. De voorzitter Ine bedankte haar met een boeket voor de enthousiaste en vlotte manier van lesgeven.

Op de donderdagmiddag is Tanja weer terug gekomen om beurtelings met Ellen les te geven. Judith geeft elke donderdagmiddag les. Over de hele middag genomen is het aantal deelnemers te gering, dat kan tot gevolg hebben dat we van 3 naar 2 lesuren over gaan.

Campagne “Senioren in beweging”:  Deze werd georganiseerd door St. De Welle en Gemeente Hellendoorn om senioren de gelegenheid te geven gratis proeflessen te volgen gedurende 1 week in de periode van 30 september tot 7  oktober. Verschillende verenigingen deden mee. Uiteindelijk leverde het voor ons maar weinig nieuwe leden op.

De jaarlijkse fietstocht op 11 september was opgezet door Rinie Boode en verder uitgewerkt  door enkele bestuursleden. Er  deden 27 deelnemers aan mee. Er werd gefietst in groepjes van 6 en dat aantal beviel goed. In het Klompenmuseum was er een rondleiding door 2 gidsen.

Verder heeft het bestuur aandacht gehad voor zieken en jubilea van hun leden in de vorm van een kaartje, een berichtje of bloemen.

Ook was er meeleven in situaties van rouw.

Eind 2021 telde de vereniging   160 leden.