Verslag ledenvergadering 22-02-2022 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 te Nijverdal.

 

Aanwezig van het bestuur: Ine van der Veer, Piet Veenstra, Siny Jansen, Henk Bosch, Addie van Sparrentak en toekomstig voorzitter Ans van Aalst.

Afwezig bestuurslid: Frits Juurlink i.v.m. ziekte.

Van de zwemdocenten aanwezig: Ellen Nieboer, Judith  Scholten en Ria Maneschijn.

Afwezig met kennisgeving: Jaqueline, Tanya, Daniëlle en Thomas.

Verder hadden zich nog 2 leden afgemeld.

1, Opening/mededelingen: Voorzitter Ine heet alle aanwezigen welkom op deze speciale jaarvergadering, in het bijzonder oud lid Lien Kootstra en oud voorzitter Rijkent Lamain, als oprichters van DOVO. Omdat de viering van het 25-jarig bestaan vorig jaar niet door kon gaan i.v.m. corona, was het nu tijd om dit alsnog te vieren na het formele deel van de vergadering.

De voorzitter memoreerde An Rijk, die kort geleden in het zwembad plotseling kwam te overlijden, ze was er voor de eerste keer. De hulpdiensten werden snel opgeroepen,maar helaas mocht dit niet meer baten. Wat een schok voor de aanwezige leden in het zwembad, vanzelfsprekend ging de les niet meer door.’s Middags was er voor de leden, die dat wilden, gelegenheid om na te praten om deze gebeurtenis te verwerken.

Daarna stelde Ine de bestuursleden nog eens voor.

Jaarverslag 2021: Hierover waren geen vragen.

  1. Verslag kascommissie:Antje Bluemink en Ruud Maarhuis hebben de kas gecontroleerd op 12 januari. Antje geeft aan dat het er prima uitzag en verleent hiermee de penningmeester décharge. We nemen afscheid van Antje en als nieuw lid wordt benoemd Dea Grondhuis.
  2. Verslag penningmeester: Piet legt uit dat er een negatief saldo is ontstaan in de coronatijd. Door lidmaatschap opzeggingen is er in 2 jaar tijd veel minder contributie binnen gekomen. Bovendien werd er ook minder geïnd als tegemoetkoming naar de leden. Daar stond weer tegenover dat ook de huur enkele maanden niet betaald hoefde te worden. Het salaris van de docenten bleef hetzelfde, terwijl verhoging was toegezegd. De vereniging telt momenteel 162 leden en dat was vóór corona 180. Om wille van een sluitende begroting wordt een contributie verhoging voorgesteld van € 42,50 naar € 45,- per kwartaal. De vergadering stemt hiermee in.

Er worden daarna nog enkele vragen beantwoord:

  • De donderdagavond blijft, is evt. bedoeld om werkenden ook de gelegenheid te bieden deel te nemen. Het aantal deelnemers is 15 à 20.
  • Het aantal deelnemers verschilt per lesuur, deze aantallen worden door de docenten bij gehouden. Te weinig deelnemers per lesuur kan leiden tot het laten vervallen van een lesuur.
  • Het materiaal en de muziek worden gehuurd van het Ravijn.
  1. Notulen ledenvergadering 2020 staat op de website en er zijn geen opmerkingen.

Notulen ledenvergadering 2021 is er niet omdat er geen ledenvergadering mogelijk was als gevolg van de corona maatregelingen. 

  1. Zwemdocenten aan het woord:

Ellen deelt mee dat de sfeer prima is in het team van de zwemdocenten. De bereidheid om zo nodig elkaar te vervangen is groot. Daniëlle en Tanya zijn enthousiast als nieuwe docent verwelkomd. Evenals Thomas die als stagiaire ook wel lessen wil geven. Een superteam zoals Ellen het noemt. Er volgt een applaus van de aanwezige leden. Ellen deelt mee dat er z.s.m. een cadeautje volgt van het bestuur ter ere van het 25-jarig jubileum. Zij spoort leden aan om in maart nieuwe leden mee te nemen naar het zwembad, zij mogen gratis kennismaken met “De doordrijver”.  De dorpsraad heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

7.Organisatie jaarlijkse fietstocht: De datum wordt vastgesteld op 10 juni, de uitwijk datum is 17 juni. Ria Hop meldt zich aan voor de organisatie, ook Ina Korbeld en Rita Ter Horst hebben belangstelling.

  1. Bestuurswisseling: Henk is aftredend en herkiesbaar, hij geeft aan nog weer een periode verder te willen gaan. Zijn we blij mee, hij heeft de ledenadministratie onder zijn beheer en de website.

Onze voorzitter Ine heeft te kennen gegeven na 14 jaar de voorzittershamer over te willen dragen aan Ans van Aalst.

Piet spreekt Ine toe en bedankt haar voor haar geweldige inzet gedurende zo’n lange periode. Zij heeft veel betekend voor de vereniging. Ine is trots op de groep docenten die met zoveel enthousiasme elke keer weer les geven. Zij bedankt iedereen voor alle goede medewerking en geeft aan hoe belangrijk het is om op elkaar te kunnen bouwen. Als blijk van waardering geeft Siny haar een boeket bloemen met een theaterbon. De nieuwe voorzitter Ans krijgt het woord en hoopt op een goede samenwerking. Daarna volgt een luid applaus.

9.Rondvraag en afsluiting van het formele gedeelte door Ans

Na de vergadering nemen we officieel afscheid van docente Ria Maneschijn.

Ine bedankt Ria voor alle 14 jaren van enthousiast lesgeven. Siny reikt haar ook een boeket bloemen aan met een theaterbon. Daarna volgt een gezellig informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Aan de hand van een foto boek worden nog veel herinneringen opgehaald. Er waren 47 leden aanwezig.