UITNODIGING:

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de LEDENVERGADERING van “De doordrijver”  op  dinsdag 24 januari 2023 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 / 7443 RC Nijverdal.

AGENDA:

 1. Opening/mededelingen van de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering 22 februari 2022 met viering 25 jarig jubileum.
 3. Jaarverslag 2022
 4. Verslag kascommissie
 5. Verslag penningmeester

Verdere mededelingen  hoort u op de vergadering betreft o.a. :

 • Mogelijke contributie verhoging als gevolg van stijgende huurprijs zwembad.
 • Gebruik zwembad tijdens de zomervakantie.
 1. Welke bestuursleden zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar:

Siny Janssen  is aftredend en niet herkiesbaar.  Als opvolger hebben we Marriet Berkhof bereid gevonden de taak van lief en leed op zich te nemen.

Ellen Nieboer is herkiesbaar en blijft in het bestuur.

 1. Zwemdocenten aan het woord

PAUZE

 1. Organisatie jaarlijkse fietstocht en vast stellen datum
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Onder het genot van een kopje koffie met cake  hopen we weer vele leden te ontmoeten. Het bestuur van “De doordrijver” wenst u gezellige feestdagen en een  voorspoedig  en gezond 2023 met vele plezierige zwemuren.

Vakanties en speciale dagen 2023     

Voorjaarsvakantie   25 februari  t/m 5 maart
Pasen 7  t/m 10 april
Meivakantie            24 april t/m 7 mei
Hemelvaartsdag 18 mei en 19 mei
Pinksteren  28 en 29 mei
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober
Kerstvakantie 23 dec. 2023 t/m 7 jan. 2024

 

JAARVERSLAG  2022 zwemvereniging  “De doordrijver”

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar omdat we op 22 februari ons 25-jarig jubileum vierden, dat kon in 2021 niet doorgaan i.v.m. het Covid-19 virus. Ook bijzonder was dat we na 14 jaar afscheid hebben genomen van voorzitter Ine van der Veer en maakten we kennis met haar opvolgster Ans van Aalst.

Wederom begon het jaar met mededelingen omtrent Corona. De BLOS deelde mee dat m.i.v. 15 januari versoepelingen mogelijk zouden zijn, dan wel onder voorwaarden dat we bij binnenkomst een mondkapje moesten dragen en de QR- code moesten tonen aan de balie. Tot en met 25 januari golden deze maatregels, daarna volgde weer een persconferentie en werden de avond sluitingstijden verruimd naar 22.00 uur. Gaandeweg werden de maatregels afgeschaft.

Het bestuur heeft in 2022 op de volgende data vergaderd: 28 januari,11 februari (voorbereiding 25 –jarig jubileum),29 april,24 juni,14 oktober en 16 december, dit gebeurde beurtelings bij de bestuursleden aan huis.

Op 22 februari vierden we na het officiële gedeelte van de jaarvergadering, ons 25 jarig bestaan (inmiddels 26 jarig) onder het genot van een hapje en een drankje. We namen afscheid van voorzitter Ine van der Veer, die gedurende 14 jaar enthousiast en met veel passie de vereniging heeft bestuurd. Zij prees de goede sfeer binnen de vereniging en de goede eigen tijdse manier van lesgeven met muziek. Ine kreeg een theaterbon en een bloemetje aangeboden. We maakten tevens kennis met de nieuwe voorzitter Ans van Aalst, die aan gaf: “Als nieuwe voorzitter laat ik alles bij het oude”.Ook zij kreeg een bloemetje aangeboden, dit ter bemoediging. We namen tevens afscheid van Ria Maneschijn, die als zwemdocente zich 15 jaar lang met een enthousiaste manier van lesgeven heeft ingezet voor de vereniging. Zij kon een theaterbon in ontvangst nemen.

Ook in de media was er aandacht voor ons jubileum. Alle leden ontvingen ter ere van het jubileum een bidon.

 

Aftredend en herkiesbaar in 2022:

Ine als voorzitter trad af en Henk koos ervoor nog een periode aan te blijven. Hij houdt de ledenadministratie bij en beheert de website berichtjes.

Financiën: Door de coronamaatregels hadden nogal wat leden hun lidmaatschap opgezegd, daardoor werden de inkomsten minder. De penningmeester  was dan ook genoodzaakt om met instemming van de leden op de jaarvergadering, de contributie te verhogen met €2,50 per kwartaal.

De totale bezetting van  2 uur op de dinsdagmiddag was te gering en heeft het bestuur doen besluiten om 1 uur in te leveren, anders was het financieel niet verantwoord.

Voor de viering van ons 25-jarig jubileum hadden we subsidie aangevraagd bij het dorpsbudget Hellendoorn. Het aangevraagde bedrag is deels gehonoreerd.

Voor het eerst konden de leden ook tijdens de zomervakantie weken gebruik maken van het zwembad met een 10-badenkaart voor €10,- Hier hebben 36 leden gebruik van gemaakt. Een geslaagde actie, die zeker voor herhaling vatbaar is.

In maart mochten nieuwe leden gratis kennismaken met de “De doordrijver”. Deze actie leverde 9 nieuwe leden op en dat is verheugend.

Zwemdocenten:  Daniëlle van Ewijk konden we in 2022 begroeten als nieuwe zwemdocente. Zij ging samen met Ellen lesgeven op de maandagochtend. Jammer dat we in oktober ook al weer afscheid moesten nemen, Daniëlle gaf enthousiast les, maar kon deze baan niet meer combineren met haar baan bij de Bank. Als gevolg van  onderbezetting op de dinsdag middag bleef er nog maar 1 uur over, dit deed Jacqueline besluiten afscheid te nemen van “De doordrijver”, elders kon zij meer uren krijgen. Dit ene les uur wordt nu gegeven door Judith.

Momenteel worden de diverse lessen gegeven door 3 zwemdocenten.

De jaarlijkse fietstocht op 10 juni was georganiseerd door Ina Korbeld ,samen met Ria Hop en Rita ter Horst.  De organisatie was hiermee in goede handen. Het was dan ook met 52 deelnemers en mooi weer een bijzonder geslaagde dag.

Verder heeft het bestuur aandacht gehad voor zieken en jubilea van hun leden in de vorm van een kaartje, een berichtje of bloemen.

Ook was er meeleven in situaties van rouw. In het bijzonder noemen we het plotseling overlijden van An Rijk in het zwembad. Hulporganisaties waren snel ter plekke, maar het mocht niet meer baten. An was 85 jaar  en zou voor het eerst deelnemen aan de zwemles. Het was een zeer sportieve vrouw.

Eind 2022 telde de vereniging  178 leden.

A.v.S