Notulen ledenvergadering zwemvereniging “De doordrijver” (DOVO) 24 januari 2023 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 te Nijverdal

Aanwezig van het bestuur:Ans van Aalst, Piet Veenstra, Siny Jansen, Henk Bosch, Addie van Sparrentak,  namens de zwemdocenten Ellen Nieboer, en 32 leden.

Afwezig met kennisgeving: bestuurslid Frits Juurlink en 4 leden die zich hebben afgemeld.

 1. Opening/mededelingen: Voorzitter Ans heet alle aanwezigen welkom en wenst alle leden een gezond Nieuwjaar. Daarna memoreert Ans nog eens enkele belangrijke punten uit het afgelopen jaar zoals de viering van ons 25 jarig jubileum als vereniging, het afscheid van Ine als voorzitter en het afscheid van de zwemdocenten Ria Maneschijn, Daniëlle van Ewijk en Jacqueline Engbers en het aantreden van een nieuwe voorzitter. Ook blikt Ans terug op de geslaagde 10 badenkaart in de zomervakantie. Verheugd deelt Ans mee dat er weer veel nieuwe leden zich aangemeld hebben. Tijdens de Corona hadden heel wat  leden zich afgemeld.

Daarna stelt Ans  de bestuursleden met hun functie nog eens voor:

Piet Veenstra, penningmeester;

Addie van Sparrentak, secretaris;

Siny Jansen, sociale contacten bij lief en leed;

Henk Bosch, ledenadministratie  en website beheer;

Frits Juurlink, alg. bestuurslid.

 

 1. Notulen ledenvergadering 22 januari 2022 met viering 25 jarig jubileum:

Er zijn geen op- of aanmerkingen en  worden goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2022:

Er zijn geen vragen. Het jaarverslag is ook te vinden op onze website.

 

 1. Verslag kascommissie:

Ruurd Maarhuis en Dea Grondhuis hebben  de kas gecontroleerd. Ruurd doet het woord en deelt mee dat alles optimaal in orde was. En hiermee wordt de penningmeester décharge verleend.  Ruurd is aftredend en Letta Veenker volgt haar op. Als nieuwe reserve hebben we Anneke Scholten bereid gevonden.

 1. Verslag penningmeester:

De penningmeester  geeft een toelichting op het financieel verslag, enkele punten:

 • Op 1 januari 2023 telt de vereniging 178 leden en is het ledenbestand weer op peil.
 • Met een subsidie van € 1000,-van de Dorpsraad Hellendoorn hebben we de jubileumviering kunnen bekostigen.
 • We hebben op de dinsdagmiddag 1 zwemuur ingeleverd als gevolg van een te geringe opkomst. We hebben nu in 1 uur net zoveel deelnemers als in 2 uur.
 • We eindigen 2022 weer met een positief saldo en dat is verheugend.
 • Als gevolg van de verhoging van het huurtarief van het zwembad acht de penningmeester het noodzakelijk om de contributie te verhoging met € 2,50 per kwartaal met ingang van 1 januari 2023. Hiermee krijgen we een sluitende begroting.  De vergadering stemt hiermee in.
 • Verder deelt Piet mee dat hij volgend jaar aftredend is en we dus op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Wie weet een nieuwe penningmeester?
 1. Afscheid:

We nemen afscheid van Siny Jansen-Berkhof. Zij heeft 15 jaar lang vele leden verblijd met een bloemetje of kaartje in situaties van jubilea en ook had zij aandacht voor leden in situaties van rouw. Siny deed dit werk met veel plezier. De voorzitter Ans overhandigt haar een boeket met dinerbon.

De opvolger van Siny is Marriet Berkhof (schoonzus) en als bemoediging krijgt zij van Ans een bloemetje.

 1. Zwemdocenten aan het woord:

Namens de docenten is Ellen aanwezig.

 • Ellen deelt mee dat momenteel op maandagmorgen het 1e halfuur door Judith wordt les gegeven en dat de rest van de uren worden ingevuld door Ellen. Bij afwezigheid probeert Danine de uren voor Ellen in te vallen.
 • De dinsdag wordt nu door Judith lesgegeven om 13.15 uur. Dit uur wordt goed bezocht. Jacqueline is gestopt en heeft namens het bestuur een bloemetje en een bedankje ontvangen.
 • Donderdagmiddag geven om de week Tanya en Ellen les en Judith geeft elke week les. Donderdagavond geeft Ellen les.
 • Verder deelt Ellen mee dat de onderlinge samenwerking super is.
 • De lestijden blijven tussen de 50 en 55 minuten gehandhaafd. De laatste 5 minuten kan er nog even gezwommen worden of gekletst. De deelnemers kunnen dan rustig het bad verlaten, zodat de volgende groep al weer van start kan gaan.

Daarna is er PAUZE en gelegenheid voor een 2e kopje koffie en gezellig even bij te praten.

 1. Vaststellen datum jaarlijkse fietstocht:

De datum wordt vastgesteld op 9 juni met als reserve 16 juni.

We vragen Ina Korbeld weer de fietstocht uit te zetten in samenwerking met enkele andere leden.

 1. Rondvraag:
 • Opgemerkt wordt dat de kluisjes niet altijd goed werken. We geven het door aan de technische dienst.
 • Het bestuur krijgt zomaar door één van de leden een complimentje voor de goede organisatie. Dat wordt in dank aangenomen.
 • Het idee wordt geopperd om de zwemkaart van de zomervakantie ook in te voeren tijdens de andere vakanties. Dat valt te overleggen met het zwembad.
 • Daarna sluit Ans de vergadering en wenst een ieder wel thuis.