Notulen ledenvergadering zwemvereniging “De doordrijver” (DOVO) 30 januari 2024 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 te Nijverdal
Aanwezig van het bestuur:Ans van Aalst, Piet Veenstra, Frits Juurlink, Marriet Berkhof, Henk Bosch, Addie van Sparrentak, namens de zwemdocenten Ellen Nieboer, en 24 leden.
Afwezig met kennisgeving: 4 leden die zich hebben afgemeld.

1. Opening/mededelingen: Voorzitter Ans heet alle aanwezigen welkom en wenst alle leden een gezond en sportief Nieuwjaar. Daarna memoreert Ans nog eens enkele belangrijke punten uit het afgelopen jaar, zoals het afscheid van Siny als bestuurslid met de taak contacten te onderhouden bij lief en leed. Deze taak werd overgenomen door Marriet. Ook blikt Ans terug op de geslaagde 10 badenkaart in de zomervakantie. Verheugd deelt Ans mee dat er ook weer nieuwe leden zich aangemeld hebben. Helaas is 24 januari jl. overleden Albert Mensink, hij is 76 jaar geworden. De vereniging telt nu 185 leden.
Daarna stelt Ans de bestuursleden met hun functie nog eens voor:
Piet Veenstra, penningmeester;
Addie van Sparrentak, secretaris;
Henk Bosch, ledenadministratie en website beheer;
Frits Juurlink, alg. bestuurslid.
Ellen Nieboer, namens de docenten.

2. Notulen ledenvergadering 24 januari 2023:
Er wordt opgemerkt dat de naam Gea Groothuis niet juist is, moet zijn Dea Grondhuis. Ruurd moet zijn Ruud. Dit zal gecorrigeerd worden.

3. Jaarverslag 2023:
Er zijn geen vragen. Het jaarverslag is ook te vinden op onze website.

4. Verslag kascommissie:
Letta Veenker en Dea Grondhuis hebben de kas gecontroleerd. Letta doet het woord en deelt mee dat alles optimaal in orde was. Dea kwam later op de vergadering. En hiermee wordt de penningmeester décharge verleend. Dea is aftredend en Anneke Scholten volgt haar op. Rietje Vosman-Kramer is de nieuwe reserve.

5. Verslag penningmeester:
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag, enkele punten:
– Op 1 januari 2024 telt de vereniging 186 leden en is het ledenbestand weer op peil. Hierdoor hebben we meer contributie inkomsten en dat maakt de vereniging gezond.
– Piet, de penningmeester neemt daarna alle posten door en geeft toelichting op de post saldo spaarrekening € 4296,39.Nog een potje wat hij overgenomen heeft van de vorige penningmeester, bedoeld voor grote onverwachtse extra uitgaven. Goed dat het nu vermeld staat op het financieel verslag.
– Afgelopen zomer 2023 zijn er 40 coupons verkocht, 257 coupons zijn er ingeleverd. We zullen er zeker mee doorgaan.
– We eindigen 2023 weer met een positief saldo en dat is verheugend.
– Dit was voor Piet de laatste keer, omdat hij aftredend is. Er volgt een luid applaus voor Piet. De penningmeester bedankt de leden voor kaartjes en medeleven tijdens zijn ziekte de afgelopen periode. Dat heeft hem goed gedaan.
Vanuit de vergadering komt de vraag om het “varkentje” meer onder de aandacht te brengen. Sommige leden stoppen hierin een bepaald bedrag om hiermee kaarten te bekostigen voor lief en leed. Er komt een voorstel om de contributie te verhogen met € 1,- ,zodat alle leden een bijdrage hieraan geven. De vergadering stemt hiermee in. Maar het lijkt het bestuur toch beter om dat eerst eens te bespreken op een bestuursvergadering.

6. Afscheid:Piet Veenstra als penningmeester:
Hij heeft 17 jaar lang de belangrijke taak van penningmeester vervuld, met grote betrokkenheid en zorgvuldigheid. De voorzitter Ans overhandigt Piet als dank een pakketje van de Zuivelhoeve met een kadobon, daarna volgt een luid applaus. Met een boeketje bloemen ter bemoediging en eveneens met applaus heet Ans de nieuwe penningmeester Yvonne Sluijter welkom.
Addie en Frits zijn aftredend, maar hebben te kennen gegeven nog een periode aan te blijven.

7. Zwemdocenten aan het woord:
Namens de docenten is Ellen aanwezig.
– Ellen deelt mee dat momenteel op maandagmorgen Danine erbij gekomen is als docent. Dat is erg fijn.
– De uren op de dinsdag, woensdag en donderdag worden goed bezocht. Op donderdagavond heeft Ellen besloten geen les meer te geven, spijtig genoeg is er geen opvolger voor haar gevonden. Dit betekent dat de avond is komen te vervallen. Voor enkele leden was dit teleurstellend.
– Ook Ellen geeft aan dat ze zich hard wil maken voor de zwemkaarten voor in de zomervakantie.
Daarna is er PAUZE en gelegenheid voor een 2e kopje koffie en gezellig even bij te praten.

8. Vaststellen datum jaarlijkse fietstocht:
De datum wordt vastgesteld op 14 juni met als reserve 21 juni.
Wie wil de fietstocht dit jaar uitzetten? Ina Korbeld en Rita ter Horst willen graag dat dit jaar andere leden dit doen. Omdat er geen kandidaten zich aanmelden, besluiten we een oproep te doen via de mail.Later op de dag hebben zich alsnog 2 dames aangemeld: Hennie Kamphuis en Jennie Kleinjan. Zijn we blij mee!

9. Rondvraag:
Aantal leden geven te kennen dat zij op de donderdagmiddag graag 1 conditieles willen.  Er wordt besloten dat de 2e les een conditieles wordt en de overige lessen met de wedbelt.
Er komt nog een vraag of er misschien op de donderdagavond les gegeven kan worden via een video opname. Maar dat is geen goed idee omdat er altijd een zwemdocent aanwezig moet zijn. Wie kent reserve/vervangsters!
Na een dankwoord en applaus voor de ‘bar’, sluit Ans de vergadering.
A.v.S.

AFSCHEID VAN PIET EN WELKOM AAN IVONNE