UITNODIGING:

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de LEDENVERGADERING van “De doordrijver”

op dinsdag 21 januari 2020 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 / 7443 RC Nijverdal.

AGENDA:
1. Opening/mededelingen van de voorzitter
2. Notulen ledenvergadering 22 januari 2019
3. Jaarverslag 2019
4. Verslag kascommissie
5. Verslag penningmeester
Verdere mededelingen hoort u op de vergadering betreft o.a. :
– Bij verhuizing adreswijziging doorgeven;
– Gebruik zwembad tijdens de zomervakantie.
6. Welke bestuursleden zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar
7. Zwemdocenten aan het woord
PAUZE
8. Organisatie jaarlijkse fietstocht en vast stellen datum
9. Rondvraag
10. Sluiting.

Onder het genot van een kopje koffie met cake hopen we weer vele leden te ontmoeten.
Het bestuur van “De doordrijver” wenst u gezellige feestdagen een voorspoedig 2020 met vele plezierige zwemuren.

 

 

Vakanties en speciale dagen 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari
Pasen 10 april t/m 13 april
Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Hemelvaartsdag 21 mei en 22 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus
Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari 2021
iging jaarvergadering 2020